ارزشها

ارزش های شرکت حمل هوایی ایرمان

کاهش هزینه های  خدمات لجستیک و حمل ونقل

·      توسعه شرکت با شبکه های داخلی و خارجی بین المللی

·      رعایت امنیت ، سرعت و کیفیت در حمل ونقل

·       بالا بردن استانداردهای زیست محیطی

·      خدمات کامل انبارداری ، توزیع و لجستیک

 

خدمات


ایرمان