گواهینامه ها

مجموعه هلدینگ خادم لجستیک که شرکت ایرمان یکی از شرکت های تابعه می باشد دارای گواهی نامه هایی به شرح زیر است :

آژانس حمل بار هوایی در مشهد،آژانس حمل بار هوایی در خراسان،آژانس حمل بار هوایی در خراسان رضوی،آژانس حمل بار هوایی در تهران،آژانس حمل بار هوایی در ایر

 


خدمات


ایرمان