کلوز C

در بيمه نامه با شرايط C، شركت بيمه توسعه متعهد مي شود، خسارات ناشي از حوادث مندرج در بيمه نامه با شرايط C را بطور كامل جبران كند . بديهي است دامنه پوشش بيمه اي در بيمه نامه هاي با شرايط A و B بيشتر از بيمه نامه با شرايط C مي باشد .

بيمه نامه با شرايط خسارت كلي ( Total Loss )

اگر شما بيمه گذار گرامي، بيمه نامه خسارت كلي بيمه توسعه را در اختيار داشته باشيد، در صورت از بين رفتن كلي كالا در يك مرحله بر اثر آتش سوزي، غرق شدن و به طور كلي اگر خسارت وارده در حدي باشد كه هزينه تعمير و نجات آن بيش از ارزش كالا باشد، خسارت وارده از سوي بيمه توسعه به طور كامل جبران مي گردد.

خطرات تحت پوشش كلوز C

- آتش سوزي

- انفجار

- به گل نشستن و زمين گير شدن كشتي يا كرجي

- غرق شدن كشتي يا كرجي

- واژگون شدن كشتي يا كرجي

- واژگون شدن يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني

- تصادم يا برخورد كشتي، كرجي يا وسيله حمل و نقل زميني با هر جسم خارجي

- تخليه كالا در بندر پناه

- جبران خسارت همگاني

- به دريا ريختن كالا جهت سبك سازي

- هزينه نجات

- مسئوليت متقابل در تصادم

- هزينه حمل (ارسال)

- زيان كلي

- هزينه جلوگيري از توسعه خسارت و به حداقل رساندن آن

موارد استثناء در شرایط B و C :

-تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.

-نشست و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا  فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه

-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا اماده سازی مورد بیمه برای حمل(بسته بندی) مندرج شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می شود، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا  بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.

-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.

-تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد، (به استثناء هزینه های قابل پرداخت در خسارت همگانی)

-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران و اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها.

-آسیب و یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه و یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس.

-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست، ترکیب هسته ای و یا واکنش مشابه دیگری که با نیرو و یا ماده رادیواکتیو عمل نماید. این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد.

-آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.

-نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه ، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.

-بیمه گر از هر نوع نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.

-از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصی.

-توقیف، ضبط، مصادره، تصرف، یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارتهای ناشی از مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروکه.

-آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

-اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست و یا هر شخصی یا انگیزه سیاسی.

برای اطلاعات بیشتر و هرگونه درخواست مرتبط با ایمیل آدرس info@khadem-logistics.com و یا تلفن های دفتر ایرمان در تماس باشید.

 

 

خدمات