تعرفه کالا

 حیوانات زنده،محصولات حیوانی

محصولات نباتی

چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی

محصولات صنایع غذایی،نوشابه ها و آبگون های الکلی

محصولات معدنی

محصولات صنایع شیمیایی یا محصولات صنایع وابسته به آن

مواد پلاستیکی و محصولات ساخته شده از این مواد

پوست خام،چرم پوستهای نرم اشیاء ساخته شده

چوب و اشیاء چوبی ،زغال چوب،،چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای

خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی

مواد نساجی و مصنوعات این مواد

کفش ،کلاه، ،چتر آفتابی ،،عصا ،،عصای صندلی تاشو،،شلاق..

مصنوعات از سنگ،گچ ،،سیمان،پنبه نسوز

مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها،..فلزات

فلزات معمولی و مصنوعات آن

ماشین آلات،وسایل مکانیکی و برقیو اجزاء آنها

وسایل نقلیه زمینی،هوایی،آبی، و وسایل و تجهیزات مربوط به آنها

آلات و دستگاههای اپتیک ،عکاسی ، سینماتوگرافی،سنجش،کنترل

اسلحه و مهمات و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

کالاها و مصنوعات گوناگون

اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و عتیقه 

خدمات