محیط زیست

شرکت زنجیره طلایی ایرمان درهنگام بسته بندی کالا وهمچنین پکیجینگ بار از مواد اولیه ای استفاده می نماید که قابلیت بازیافت داشته و درحمل کالا به استاندارد های موجود محیط زیستی توجه نموده وهمچنین MSDSکالا را مورد بررسی قرار داده وکالا با مشخصات زیر را حمل نمی نماید:
-کالای شیمیایی مخرب لایه اوزون
-کالای ممنوعه کنواسیون بازل
-کالای ممنوعه کنوانسیون رتردام

آژانس حمل بار هوایی در مشهد،آژانس حمل بار هوایی در خراسان،آژانس حمل بار هوایی در خراسان رضوی،آژانس حمل بار هوایی در تهران،آژانس حمل بار هوایی در ایر

خدمات