حمل بار میوه روزانه از فرودگاه مشهد به کشورهای عربی با نرخ مناسب روزانه تا حداکثر ظرفیت هوایی قابل انجام می باشد.
شرکت ایرمان با نرخ های رقابتی و سرویس منظم در حمل میوه و صیفی جات پیشتاز است.