منشور سازمانی

منشور شرکت حمل بار هوایی ایرمان

•   احترام به کرامت انسانی
•   تبدیل سازمان به سازمان یاد گیرنده و یاد دهنده و حرکت به سمت سازمان معنوی
•   احترام به حقوق مشتریان
•   وقت شناسی و پاسخ سریع و مشاوره به مشتریان
•   نظم و برنامه ریزی و مدیریت زمان
•   رعایت صرفه جویی و پرهیز از اصراف
•   احترام به مقررات، ایین نامه ها و دستورالعمل های سازمانچ
•   پوشش مناسب و سازگار با فرهنگ جامعه
•   رعایت ایمنی و بهداشت
•   اعتقاد و اعتماد به کار گروهی و سینرژی

خدمات


ایرمان