ابعاد هواپیماها


ایرباس A300= طول بالها: 63.45m، طول: 75.36m

ایرباس A320= طول بالها: 35.80m، طول: 37.53m

ایرباس A330= طول بالها: 60.03m، طول: 58.82m

ایرباس A340= طول بالها: 60.30m، طول: 63.69m

ایرباس 350= طول بالها: 64.75m، طول: 60.54m

ایرباس 380= طول بالها: 79.75m، طول: 60.54m

بوئینگ 737-800= طول بالها: 35.79m، طول: 42m

بوئینگ 747= طول بالها: 64.4m، طول: 70.66m

بوئینگ 767= طول بالها: 47.57m، طول: 70.66m

بوئینگ 777= طول بالها: 60.93m، طول: 63.73m

بوئینگ 787: طول بالها: 60.12m، طول: 62.81m

خدمات


ایرمان