تخلیه و بارگیری

شرکت بارمان ترابر خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می دهد:

  • تخلیه از کامیون و بارگیری مستقیم پالت داخل کانتینر
  • تخلیه از کامیون و انتقال به انبار، بارچینی و بارگیری در کشتی
  • تخلیه از واگن، بارگیری مستقیم در کانتینر
  • تخلیه از واگن، انتقال به انبار، و سپس بارگیری در کانتینر
  • تخلیه از واگن، انتقال به انبار و نگهداری در انبار و بارگیری مجدد در کشتی
  • خدمات انبارداری با ۳۵ روز معافیت


خدمات