ترخیصیه و قبض انبار در مشهد برای واردات دریایی

شرکت بارمان ترابر با ارائه ترخیصیه و خدمات ودیعه و دیپوزیت و بررسی کانتینر امکان صدور و تحویل ترخیصیه در مشهد و بندرعباس را دارا ست و این خدمت در راستای خدمت رسانی ترخیصیه و قبض انبار و انجام عملیات مالی در شهرستان مشهد به تجار، صادرکنندگان، و وارد کنندگان محترم برای محمولات دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی می باشد.

خدمات